گروهی از محققین ایتالیایی در دانشگاه فنی میلان تحقیقی انجام داده اند در مورد ارتباط بین مدیریت ریسک زنجیره تامین و انتخاب تامین کنندگان. به عقیده آنان در ادبیات تحقیق حلقه ای گمشده بین مدیریت ریسک زنجیره تامین و انتخاب پیمانکاران وجود دارد. آنها پس از بررسی مقالات ارائه شده در این دو حوزه، با بررسی 6 کمپانی مختلف ایتالیایی دریافته اند که در عمل مدیریت ریسک زنجیره تامین و انتخاب پیمانکاران هر دو در سازمانها جاری هستند ولی عاملی که باعث میشود سازمانها یکی را بر دیگری ترجیح دهند، منابع سازمانی است.

آنها معتقدند که در صورتی که سازمانها زمان و هزینه لازم را داشته باشند، هر دو فرآیند را در سازمان خود اجرا خواهند کرد.
یکی از ابزار شناسایی ریسک ها در سازمان، لیستهای ریسک هستند. این فهرست ها که برای هر موضوع خاص طبقه بندی شده اند به افراد کمک میکنند که راحت تر ریسک های موجود در سازمان خود ار شناسایی کنند. در این مقاله فهرستی از ریسک های موجود در زنجیره تامین تهیه شده است که من نمونه اش را حداقل در مقالات فارسی ندیده ام :


ریسک های مربوط به محصول:
پیچیدگی
سفارشی سازی
تاثیر بر قیمت
تاثیر بر زمان
تاثیر بر کیفیت

ریسک های مربوط به بازار:
تعداد کم تامین کنندگاان واجد شرایط
اشباع بیش از حد بازار
افزایش قیمت
تمرکز جغرافیایی تامین کنندگان
استاندارد پایین تامین کننده

ریسک های مربوط به تامین کننده:
مشکلات نوآوری در محصول
اشتباهات تحویل
تاخیر در تحویل
ارتباطات مبهم و غیر واضح
ارتباط غیرمستقیم تامین کننده با مشتریان
مشکلات کیفی
افزایش قیمت
ناتوانی در برآورده سازی خواسته ها
عقب ماندگی از تکنولوژی
قطع ارائه محصول
مشکلات زیست محیطی
پایداری مالی و اقتصادی
مشکلات تکنولوژی اطلاعات
حمل و نقل ناکافی
موجودی در انبار ناکافی
ناتوانی در تغییر سریع تکنولوژی

اطلاعات مربوط به اصل مقاله :

Title: supply chain risk management vs. supplier selection to manage the supply risk in th EPC supply chain
Authors: Guido J.L. Micheli, Enrico Cagno and Marta Zorzini
Journal: Management Research News
Year: 2008
Volume: 31
Issue: 11
Pages:846-866
Publisher: Emerlad group Publishing Limited 

منبع:riskpersia.blogspot.com