تقاضای اقتصاد جهانی باعث بروز تحول شگرفی در رشد بین المللی کیفیت شده است. این دگرگونی ناشی از تغییرات اقتصادی، تکنولوژی و منابع انسانی می¬باشد. برای غلبه بر این تغییرات، شرکتها و مدیران آنها می¬بایست به اهمیت و نقش کیفیت آگاه بوده و به جای تنها از میان برداشتن نقایص موجود، در ارتباط با بهبود کیفیت چاره¬جوئی نمایند.

بازارهای رقابتی و جهانی امروزه نیازمند ارائه خدمات با کیفیت بالاتر به مشتریان می¬باشد. نکته قابل توجه اینکه کیفیت نمی¬تواند به تنهائی در یک بخش یا یک فرایند عملیات اجرا گردد و می¬بایست به عنوان یک استراتژی فعال و به صورت عملیات روزانه و اساسی تداوم داشته باشد.

سازمانهای اصلی دارای توان رقابت در بازارهای جهانی می¬بایست از خصوصیات زیر برخوردار باشند.

            افزایش سرعت ارائه خدمات یا تولید، امکان افزایش ظرفیت و نفوذ در بازار رقابت جهانی

-          سرعت در سیکل تجاری در ارائه خدمات و یا تولید در مقابل نوسانات بازارهای داخلی و بین  المللی

-          توان پاسخگوئی به تقاضای مشتری برای افزایش کیفیت محصول یا خدمات بالاتر از حد استاندارد (تنها کاهش نواقص و رفع عیوب در محصولات و خدمات نمی¬بایست مد نظر باشد)

-          شتاب تغییرات و فرایند تولید، بهبود محصولات و خدمات به مشتریان برای دستیابی به تقاضای مشتری

-          دستیابی به دانش فنی روز در کلیه فعالیتهای تجاری از توزیع جهانی و عرضه کالا و خدمات به متقاضیان (از طریق اینترنت)

زبان کیفیت

در نتیجه تاثیر فشارهای محیطی و تغییرات سریع در بازارهای جهانی است که کیفیت به عنوان یک زبان بین المللی برای فعالیتهای تجاری و مشتریان مطرح می¬گردد.

میزان اثربخشی کیفیت در اجرا از بعد تکنیکی و فرایند یکی از مهمترین عوامل اساسی در ایجاد توان رقابتی هر فعالیت تجاری می¬باشد.

زبان کیفیت نشان می¬دهد که در واقع کیفیت آن چیزی است که مشتری می¬گوید «نه شرکت» رهبری و مدیریت کیفیت نیز به مفهوم افزایش مداوم خصوصیاتی است که رضایت مشتری را به میزان زیادی برآورده می¬سازد.

زبان کیفیت به خودی خود با تاکید بر مدیریت کیفیت و عوامل و قوانینی که چگونگی آن را بیان می¬کند             می¬تواند به عنوان قویترین بهبود و موتور محرکه هر سازمان برای حفظ آن در مقابل تغییرات بازارهای جهانی باشد و با مقید نمودن شرکتها به حفظ کیفیت اهمیت مدیریت بر آن را در پنج فعالیت کلیدی زیر جهت باقی ماندن در بازارهای رقابتی مشخص می¬نماید.

1-        در عملیات بهبود و توسعه محصولات جدید و نفوذ در بازارهای جهانی

2-        مدیریت اثر بخش در فعالیتهای مربوط به تامین کنندگان منابع خارجی و بین المللی شرکت

3-        تامین منابع انسانی خود جوش آشنا و حامی فعالیتهای بهبود کیفیت و آگاه به تکنولوژی روز با تاکید بر مسئولیت و نقش هر فرد در شرکت

4-        تاکید مجدد مدیریت بر فواید اقتصادی حاصله از بهبود کیفیت و تداوم آن

5-        بهبود و توسعه استراتژیهای جدید و مدیریت های بالفعل در بحث کیفیت

تکنولوژی و خریداران آن

در زبان کیفیت علیرغم تغییرات گسترده بازارهای جهانی امروز، دسترسی به اینترنت و مبحث تکنولوژی اطلاعات می¬تواند جهت تولید کنندگان کالا و خدمات ، توان بالائی را جهت نفوذ در بازار از با تسریع در فراهم نمودن اطلاعات  مورد نیاز کالا و خدمات در آینده ایجاد نماید.

این تکنولوژی امکان دستیابی به نتایج و عملکرد کیفیت شرکت را جهت خریداران و مصرف کنندگان و همچنین دسترسی به داده¬ها و جزئیات طبقه بندی شده را در بحث کیفیت محصول، ارزش کالا و سایر مزایای آن فراهم می¬سازد.

داده¬ها نه تنها به خریداران این اطمینان را می¬دهد که محصول مورد نظر به صورت کاملا دقیق و منطبق بر طراحی اولیه می¬باشد بلکه بر این نکته تاکید می¬نماید که انتظار تعداد زیادی از مشتریان بر یافتن اطلاعات کاملا شفاف از ارزش کیفیت محصول و عواملی به شرح ذیل می¬باشد:

-          زمان دقیق تحویل محصول به عنوان ماحصل زنجیره تامین اثربخش کالا

-          وجود شبکه تعمیر و خدمات پس از فروش

-          ارتقاء تدریجی تکنولوژی محصول

-          تبیین مراحل ساخت و تولید، سیکل عمر، امنیت در کاربرد محصول

-          تعیین نام تجاری محصول

امروزه مفهوم کیفیت از تعاریف اولیه آن بر محصول و خدمات ارائه می¬شد متفاوت می¬باشد اگر چه مفهوم کیفیت از منظر تعاریف قبلی نیز مهم است لکن در گذشته تعریف صریح و روشنی از مشتری و بازار که در آن کیفیت به عنوان یک ارزش محسوب می¬گردد وجود نداشته است.

مفهوم کیفیت

امروزه تعریف کیفیت در یک شرکت در تمامی جوانب از قبیل طراحی، عملیات و فرایند تولید، توزیع و خدمات کالا و ... صورت می¬پذیرد. کلیه فرایندهای شرکتها می¬بایست برای دستیابی مشتری به ارزش بیشتر کالا یا خدمت متمرکز، پایه گذاری و در بهترین شرایط ارزشی باقی بماند.

شرکتی که به این مهم آگاه و دست یابد خواهد توانست اهمیت و مفهوم آن را در موفقیت تجاری خود و در بازارهای امروز درک نماید مدیریت¬های رقابتی در بازارهای رقابتی امروزه بستگی به این دارد که تمامی موارد نقایص و معایب چه کوچک و بزرگ از سیستم حذف شوند.

به همین دلیل در مقایسه بازارهای جهانی برخی از محصولات از قبیل اتومبیل، کامیون و ... کامپیوتر و ... با طیفی از محصولاتی که کنترل کیفیت در آنها بصورت سنتی و با مفاهیم قدیمی صورت می¬پذیرد نتایج ناامید کننده¬ای حاصل می¬شود زیرا این گونه محصولات که ارزش و کیفیت مورد انتظار مشتری را فراهم نمی¬نمایند ناچارا تنها به جستجوی بازار امروز می¬پردازند.

این نکته موید آن است که چرا رهبران امروزه شرکتهای جهانی به این نتیجه رسیده¬اند که کیفیت نه تنها یک موضوع مهم بلکه یک روش اساسی از مدیریت و پایه اصلی برای راهنمائی، تقویت و حمایت شرکتها است و چنانچه بتوانند کیفیت را در یک بخش از سازمان خود بهبود ببخشند نتیجه آن را در تمامی بخشها مشاهده خواهند نمود .

پنج فرایند کیفیت

امروزه مدیران نوآور که به دنبال رشد بین المللی کیفیت می¬باشند آن را به عنوان پایه و اساس اصلی مدیریتی خود قرار داده¬اند این گونه رهبران و افراد خلاق بیشتر شرکتهای موفق امروزه را مدیریت می¬نمایند.

شرکتهای پیشرو برای رسیدن به تقاضای بازارهای جهانی و افزایش و حفظ ثبات کیفیت در مقایسه با رقبا می¬بایست اینگونه مدیران را که به پنج حوزه فرایند کیفیت (به شرح ذیل) توجه کافی می¬نمایند به کار گمارند.

1-        انجام فعالیتهای بیشتر و موثرتر برای توسعه محصولات جدید و حفظ ارزش مورد نیاز مشتری در بازارهای جهانی شرکت

2-        مدیریت اثربخش در خصوص فعالیتهای تامین کنندگان مواد و منابع مالی در بازارهای جهانی

3-        ایجاد سیستم تشویقی، انگیزشی جهت نیروی انسانی در جهت حمایت از فعالیتهای بهبود کیفیت و توجه به اهمیت و نقش تکنولوژی در شرکت و همچنین مسئولیت و نقش هر فرد در انجام فعالیتهای بهبود کیفیت

4-        تاکید مجدد بر شرایط مالی و مادی حاصل از انجام فعالیتهای کیفیت در شرکت

5-        توسعه استراتژیهای جدید و رهبری عملیاتی خاص مباحث کیفیت در شرکت

منابع

I.A.V.Feigen baum, total Quality control, Harvard Business Review, vol, 34 No. 6

این مقاله در کنفرانس بین المللی کیفیت در سال گذشته میلادی در توکیو ارائه گردیده است.

تاریخ تهیه: تابستان 86

ترجمه و تدوین

آزاده آژیر

رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه

سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی