انبار
نویسنده: علیرضا اسدی ,

 

ارائه خدمات سریع وانجام تعمیرات بموقع در جهت حفظ کارکرد مکانیزمها فقط در صورت تأمین بموقع  قطعات وتجهیزات امکان پذیر میباشد. در این راستا، فعالیت های قسمتهای انبار باید در این راستاباشند:

 

1-

اصلاح مغایرت های  انبار ، حاصل از پایش فرآیند انبارش ، ریشه یابی علل بوجود آمدن این مغایرت ها و اقدامات لازم در جهت ریشه کن نمودن این علل

2-

جداسازی اجناس راکد باتشخیص مشاورفنی شرکت و ارسال به تدارکات جهت فروش و یا تعویض با قطعات مورد نیاز .

3-

تلاش در مرتب نگهداشتن انبار همچنین محوطة بیرون ( اطراف انبار و نیز نظافت آن (‌ تمیز نگه داشتن انبار )

4-

اصلاح دستورالعمل ها و روش های کاری انبار با همکاری واحد کیفیت

5-

همکاری با واحد کیفیت جهت ممیزی های داخلی وخارجی .

6-

چیدمان اقلام در انبار مطابق با دستورالعمل شرایط نگهداری اقلام در انبار و طبقه بندی های صورت گرفته بمنظور کاهش درصداقلام فاسدشده انبار.

7-

پیگیری در جمع آوری اجناس تعمیری بمنظور ارسال به تدارکات ،‌ همچنین نمونه های خرید ،‌ کارت های خدمات تعمیراتی و چک نمودن آنها از نظر تکمیل بودن و ابلاغ به اپراتور

8-

تهیه گزارش اقلام خریداری نشده (‌ تامین نشده توسط تدارکات )

9-

پیگیری درخواست های خرید و درخواست های تعمیر یا ساخت قطعه بمنظور تامین ( هرچه سریعتر )  توسط تدارکات

10-

درخواست از واحد کنترل کیفیت بمنظور همکاری در بازبینی اقلام فاسد شدنی انبار در پریودهای تعیین شده و ثبت نتایج این بازبینی در فرم ، گزارش بازرسی اقلام فاسد شدنی بمنظور ارائه به مدیریت

11-

هماهنگی با مدیر تدارکات و پشتیبانی جهت مرجوع نمودن هرچه سریعتر قطعات / خدمات تائید نشده به واحد تدارکات بمنظور تعویض و یا اصلاح

12-

تحویل و تحول اموال ورودی به پروژه و کنترل اموال موجود تحویل شده به واحدها/ اشخاص بصورت پریودهای سه ماهه و ارائه گزارش مربوطه به مدیریت 

13-

ورود اطلاعات درخواست های خرید به سیستم مکانیزه و صدور درخواست های خرید(به هزینه شرکت و به هزینه کارفرما) و تأیید اولیه

14-

ورود اطلاعات درخواست های تعمیر یا ساخت قطعه به سیستم مکانیزه و صدور درخواست های تعمیر یا ساخت قطعه و تأیید اولیه

15-

صدور مجوزهای خروج کالا ( در صورت لزوم )

16-

پیگیری دریافت فرم ، درخواست کالا از انبار به هزینه کارفرما ( فرم عدم موجودی ) ، برای موارد درخواستی به هزینه کارفرما

17-

تحویل و تحول کالا از کارفرما و تکمیل اوراق فی مابین کارفرما و انبار شرکت

18-

بازرسی فنی اقلام موجود در انبار بمنظور حفظ و نگهداری مناسب در مکان های آدرس داده شده

19-

صدور فرم مرجوئی کالا برای ارسال به تدارکات همراه با کالای مرجوعی و تأیید اولیه

20-

همکاری با بازرس کنترل کیفیت در خصوص تایید یا عدم تایید اقلام و اجناس تعمیراتی وارده به انبار

21-

ثبت اطلاعات رسید های تعمیراتی در سیستم مکانیزه انبار و تایید فرم مذکور

22-

ثبت اطلاعات برگ تحویل کالا در سیستم مکانیزه انبار و صدور رسید های انبار

23-

تکمیل فرم درخواست خرید موقت کالا بر اساس درخواست های ارائه شده به انبار از طرف واحد ها

24-

بررسی و کنترل مدارک از نظر ثبت و امضاء و مهر و ...

25-

شمارش و تحویل گرفتن قطعات ارسالی ( تدارکات ) از نماینده تدارکات و مطابقت با برگ تحویل تحویل کالای پیوست آن و تائید فرم مذکور

26-

مبادله اوراق فی مابین انبار و تدارکات

27-

تحویل قطعات تعمیری / نمونه ساخت و ... و مرجوعی به نماینده تدارکات همراه با فرم های مرتبط ( جهت ارسال به تدارکات )

28-

تحویل دادن قطعات به درخواست کننده پس از تاییدات مربوطه و ثبت در کامپیوتر

29-

تهیه و تنظیم گزارش فعالیت های انبار در شیفت

30-

نصب برچسب مشخصات کالا بر روی اجناس وارده ، پس از تایید قطعات توسط بازرس کنترل کیفیت و قراردادن این کالاها در مکان مناسب جهت انبارش قطعات بشرح آدرس دهی مکانیزه

31-

کنترل قطعات از لحاظ موجودی بصورت مستمر و چکاب برچسب مشخصات کالا بر روی کازیه ها

32-

الصاق پلاک برنجی بر روی قطعات تعمیری که شماره سریال ندارند و ثبت در لیست شناسایی قطعات تعمیری

33-

تنظیم فرم اموال / اثاثیه / ابزار و لوازم مصرفی وارده به شرکت و پیگیری اخذ تایید کارفرما در فرم مذکور

34-

پیگیری عدم موجودی اجناس به هزینه کارفرما و ابلاغ درخواست های خرید این اقلام ( که عدم موجودی آنها دریافت شده است ) به اپراتور